ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В МІСТАХ УКРАЇНИ У 1917-1920 рр.

В’ячеслав Жанович Попов

Анотація


У статті розглядається діяльність органів державного і місцевого управління, громадських об’єднань та окремих громадян з підтримки громадського порядку в українських містах у період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Визначаються особливості цієї діяльності в різні роки революції, охарактеризований соціальний склад самодіяльних структур, що забезпечували захист населення, оцінюється ефективність їх роботи

Ключові слова


мешканці міст України; національно-демократична революція 1917-1920 рр.; охорона громадського порядку; правоохоронні органи; соціальна самоорганізація; добровільні формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко Е. Д. Борьба органов диктатуры пролетариата за укрепление социалистического строя на Украине / Е.Д. Бойко / АН УССР;

Институт истории. – К. : Наукова думка, 1987. – 118 с.

Турченко Ф. Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине / Ф.Г. Турченко. – К.; Одесса : Вища школа,

– 199 с.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: український повстанський рух у визвольних змаганнях / Юрій Кульчицький. – Львів : б. в., 2000. –

с.

Чоп В. М. «Вольный Бердянск»: місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) / В. М. Чоп, І. І. Лиман. –

Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2007. – 479 с., іл.

Революция на Украине по мемуарам белых. Составил С. А. Алексеев, под редакцией Н. Н. Попова. Государственное издательство. –

Москва-Ленинград, 1930. Репринтное воспроизведение издания 1930

г. – Киев, Политиздат, 1990. – 436 с. – С. 73.

Вольный Юг. – 1918. – 4 января.

Там само. – 14 января.

Там само.

Там само. – 6 января.

Там само. – 16 января.

Там само. – 17 января.

Южное слово (Харьков). – 1918. – 29 января.

Революция на Украине по мемуарам белых. – С. 104.

Там само. – С. 37.

Южное слово. – 1918. – 17 марта.

Там само.

Вольный Юг. – 1918. – 12 января.

«Возрождение» (Харьков). – 1918. – 12 марта.

Там само.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали у двох томах. Том 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К. : Наукова думка, 1996.. –

с. – С. 384.

Гражданская война на Украине 1918-1920. Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах. – К. : Наукова думка,

Том І, книга 1. – 874 с. – С. 4.

Там само. – С. 24.

Дроздовский М. Г.. Дневник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://xxl3.ru/belie/drozd_dnevn.htm.

Там само.

Революция на Украине по мемуарам белых. – С. 116.

«Возрождение» (Харьков). – 1918. – 30 мая.

Южная заря (Екатеринослав). – 1918. – 10 мая.

Гуль Р. Б. Киевская эпопея / Р. Б. Гуль // Архив русской революции. Т. 2. Сост. И. В. Гессен. – М. : Современник, 1991. – 288 с. –С. 76.

Там само.

Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ), ф. Р-439. оп. 1. спр. 108, арк. 29.

Там само, ф. Р-446, оп. 1, спр. 15, арк. 2зв.

Там само, арк. 3.

Южная заря (Екатеринослав). – 1918. – 10 мая.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОУ), ф. 1216, оп. 1, спр. 2, арк. 28зв.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. 304, оп. 1, спр. 3461, арк. 61.

ЦДАВОУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 2, арк. 54зв.

Там само, арк. 74.

Центральний державний військовий архів Російської Федерації (далі – ЦДВА), ф. 1410, оп. 1, спр. 13, арк. 5.

Там само, арк. 9зв.

Гражданская война на Украине 1918-1920. Том І, книга 2. – 490 с. – С. 22.

Там само. – С. 45, 46.

Революция на Украине по мемуарам белых. – С. 51.

ЦДВА, ф. 40238, оп. 1, спр. 24, арк. 45.

Там само. – арк. 45зв.

Там само. – арк. 46.

Там само. – арк. 47.

Державний архів Дніпропетровської області, ф. Р-4367, оп. 1, спр. 6, арк. 5-7.

Там само, арк. 12, 12зв.

Там само, спр. 9, арк. 71.

Там само, спр. 6, арк. 2.

Гражданская война на Украине 1918-1920. Том І, книга 2. – С. 96.

Там само. – С. 160.

ЦДВА, ф. 39540, оп. 1, спр. 158, арк. 23.

Там само, арк. 94.

Там само, ф. 40238, оп. 1, спр. 48, арк. 85.

Державний архів Луганської області (далі – ДАЛО), ф. Р-2399, оп. 1, спр. 1, арк. 19.

Там само, ф. 123, оп. 1, спр. 1, арк. 10, 10зв.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. Р-3652, оп. 1, спр. 1, арк. 12.

ДАРФ, ф. Р-439, оп. 1, спр. 32, арк. 24.

Там само, ф. Р-440, оп. 1, спр. 34а, арк. 100 зв.

ЦДВА, ф. 40238, оп. 1, спр. 37, арк. 4.

Красная смута: сб. ист. лит. произв. Сост. Р. Г. Гагкуев. – М. : Содружество «Посев», 2011. – 624 с.: ил. – (Серия «Голоса

истории»). – С. 188.

Гражданская война на Украине. Том 2. – К. : Наук. думка, 1967. – 916 с. – С. 354, 355.

Революция на Украине по мемуарам белых. – С. 54.

Гражданская война на Украине. Том 2. – С. 506.

Красная смута. – С. 275.

Там само, с. 355.

ДАРФ, ф. Р-439, оп. 1, спр. 29, арк. 45.

Революция на Украине по мемуарам белых. – С. 194.

Тэффи Н.А. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания / Н. А. Таффи. – М. : Политиздат, 1991. – 445 с. : ил. – С. 331.

ДАЛО, ф. Р-1173, оп. 1, спр. 3, арк. 8.

Там само, арк. 4зв.

Там само, арк. 11.

Гражданская война на Украине. Том 3. – К. : Наук. думка, 1967. – 910 с. – С. 441.

ДАХО, ф. Р-202, оп. 2, спр. 6с, арк. 45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.