КУЛЬТУРА БОЛГАР ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. У ВИСВІТЛЕННІ C. I. ЦВЄТКА

Маріанна Юріївна Ласінська

Анотація


Статтю присвячено висвітленню різних питань художньої культури та побуту болгар Північного Причорномор’я у XIX – першій половині XX cm. відомим українським болгаристом С. І. Цвєтком. Особливе місце приділено життєвому та творчому шляху вченого та краєзнавця

Ключові слова


С. І. Цвєтко; болгаристика; краєзнавство; фольклор; Північне Причорномор’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Сергей Цвєтко. Български народни песни от Украйна и Крим / Составител Зоя Барболова – Софія : «Марин Дринов», 2005. – С. 14,15.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 45, оп. 5, спр. 14230, арк. 65.

Цвєтко С.І. Весільні звичаї і пісні у болгар на Херсонщині / С. І. Цвєтко // Вісник Одеської комісії краєзнавства. – Одеса, 1925. – Ч. II-ІІІ. – С. 218.

ДАОО, ф.45, оп. 5, спр. 14230, арк. 2.

Болгари в Україні: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917-1941 рр. – К., 2000. – С. 28–30.

Цвєтко C. I. Юнацькі і хайдутські пісні у болгар / С. І. Цвєтко // Етнографічний вісник. – К.,1926. – Кн. З. – С. 47.

Цвєтко С. І. Символічні речі й обряди в болгарському весіллі в порівнянні з українським / С. І. Цвєтко // Етнографічний вісник. – К., 1928. – Кн.6. – С. 1–10.

Одеський Мартиролог: дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Іст.-мемор. вид. – Одеса : ОКФА, 1999. – Т. 1. – С. 564.

Шабашов А. В. Сергей Ильич Цветко: судьба и творческий путь этнолога и фольклориста болгарского населения Украины / А. В. Шабашов // Проблемы славяноведения. – Брянск : БГПУ, 2000. – Вып. 1. – С. 119–120.

Там само. – С. 120


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.