РУХ ОПОРУ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ (1941-1944 рр.) У ДОСЛІДЖЕННЯХ МИКОЛАЇВСЬКИХ ІСТОРИКІВ

Дмитро Валерійович Нефьодов

Анотація


У статті проаналізовано науковий доробок миколаївських істориків з проблеми руху Опору на території Південної України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.), визначено особливості праць радянського періоду та сучасної доби.

Ключові слова


рух Опору; Південна Україна; Миколаївщина; Велика Вітчизняна війна; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Герцман С. М. Боротьба трудящих мас Миколаївської області проти німецько-фашистських загарбників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / С. М. Герцман. – К., 1948. – 18 с.

Николаевщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы / [ред. кол.: Гусева А. И. (отв. ред.) и др.]. – Одесса : Маяк, 1964. – 359 с.

Немятый В. Н. Партийное подполье Юга Украины в годы Великой Отечественной войны (На материалах Николаевской и Херсонской обл.) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук : 07.00.01 / Василий Николаевич Немятый. – К., 1965. – 29 с.

Нем’ятий В. М. Вірність: З історії боротьби трудящих Миколаївської області проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / Василь Миколайович Нем’ятий. – Одеса : Маяк, 1973. – 204 с.

Немятый В. Н. Коммунистическая партия во главе всенародной борьбы за срыв экономических планов фашистской Германии на оккупированной территории Украины (1941-1944 гг.) : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора ист. наук : 07.00.01 / Василий Николаевич Немятый. – К., 1982. – 50 с.

Немятый В. Н. Всенародная борьба против экономических мероприятий фашистских оккупантов на Украине (1941-1944) / Василий Николаевич Немятый. – К. : Знание, 1980. – 62 с.

Немятый В. Н. В борьбе за срыв грабительских планов фашистской Германии / Василий Николаевич Немятый. – К. : Политиздат Украины, 1982. – 230 с.

Очерки истории Николаевской областной партийной организации / [Васильев В. А., Горбань Ю. А., Гостев И. А. и др. ; ред. кол. : Васляев В. А. (отв. ред.) и др.]. – Одесса : Маяк, 1980. – 327 с.

Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. / [голов. ред. кол. : Тронько П. Т. (голова) та ін.]. – Миколаївська область / [ред. кол. : Васильєв В. О. (голова) та ін.]. – К. : Ін-т історії АН УРСР, 1971. – 771 с.

Шитюк Н. Н. Отражение в мемуарной литературе общественно-политической работы партизан и подпольщиков среди населения оккупированной территории Украины (критический анализ) : дис. … кандидата ист. наук : 07.00.01 / Николай Николаевич Шитюк. – К., 1991. – 198 с.

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси: в 2-х кн. / [А. Айсфельд, І. Вєтров, Т. Вінцковський та ін. ; НАН України. Інститут історії України]. – К. : Наукова думка, НАН України, 2010. – Кн. 1. – 735 с.

Матеріали І-ої всеукраїнської студентської наукової конференції «Аркасівські читання». – Миколаїв, 1994. – 196 с.

ІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». – Миколаїв : Іліон, 1997. – Т. 2. – 263 с.

Історія Миколаївщини 1937-1997 рр. : доповіді і повідомлення наук. конф., присвяченої 60-річчю з дня утворення Миколаївської області. – Миколаїв : Іліон, 1998. – 289 с.

Друмов В. І. Діяльність похідних груп ОУН та українського визвольного підпілля на Півдні Україні у 1941-1944 році / В. І. Друмов // Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: Зб.

наукових праць. – Миколаїв, Одеса, 1999. – Ч.2. – С. 187–195.

Друмов В. І. Українське підпілля у 1941-1944 рр. на Миколаївщині / В. І. Друмов // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. – Вип. 7. – К. : Рідний край, 1999. – С. 141–145.

І Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». – Миколаїв : Іліон, 1995. – 308 с.

Тези доповідей та повідомлень Першої Миколаївської обласної краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Великої Перемоги. – Миколаїв : Іліон, 1995. – 576 с.

Шитюк М. М. Партизанський і підпільний рух на території Миколаївщини в 1941-1944 роках / Микола Миколайович Шитюк. – Миколаїв : Іліон, 1996. – 70 с.

Шитюк М. М. Діяльність підпільної організації «Партизанська іскра» в світлі нових історичних документів (1942-1943 рр.) / Микола Миколайович Шитюк // Український історичний журнал. – 1998. – №

– С. 101–106.

Горбуров Є. Г. Рух опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-1944 рр. : дис. …кандидата іст. наук : 07.00.01 / Євген Григорович Горбуров. – К., 2003. – 232 с.

Горбуров Є. Г. Рух Опору на півдні України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.): [Монографія] / Євген Григорович Горбуров. – К. : Олді-Плюс, 2002. – 246 с.

Горбуров Є. Г. Суспільно-політична та бойова діяльність націоналістичного підпілля Півдня України в роки німецько-румунської окупації / Є. Г. Горбуров, М. М. Шитюк. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 56 с.

Горбуров Є. Г. Повстансько-партизанський рух на Півдні України в 1917-1944 рр. / Є. Г. Горбуров, Ю. В. Котляр, М. М. Шитюк. – Херсон : Олді-Плюс, 2003. – 340 с.

Шитюк М. М. Південна Україна: червень 1941 – листопад 1942 рр. / М. М. Шитюк, А. А. Погорєлов. – Миколаїв : Вид-во І. Гудим, 2009. – 360 с.

Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941-1944: (До 60-річчя визволення обл. від нім.-рум. окупантів) / [авт. кол. : Шитюк М. М. (кер.) та ін.; Ред. кол.: Гаркуша О. М. (голова) та ін.]. – Миколаїв : Квіт, 2004. – 501 с.

Миколаївщина в новітній історії / [авт. кол. : Шитюк М. М. (кер.) та ін.]. – Миколаїв : Квіт, 2007. – 553 с.