ДВОРЯНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ПОДІЛЛІ В УМОВАХ «НОВОЇ» ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ (1830 – початок 1860-х рр.)

Ольга Володимирівна Барвінок

Анотація


У статті проаналізовано основні законодавчі документи щодо дворянства правобережних губерній України в умовах «нової» імперської політики, а саме зміни кадрового складу, повноважень та функціональності дворянських інституцій у Подільській губернії після польського повстання 1830-1831 рр.

Ключові слова


Подільська губернія; дворянські зібрання; предводителі дворянства; дворянські опіки; русифікаторська політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Архипова Т. Г. Комитет западных губерний 1831-1848 годы. К истории политики царизма в отношении национальных окраин / Т. Г Архипова // Труды МГИАИ. – Т. 28. – М., 1970. – С. 512–528.

Баженов Л. В. Репресії царизму проти польського населення Правобережної України 30-40 рр. ХІХ ст. / Л. В. Баженов // Українське слов᾽янознавство. – 1972. – Вип. 6. – С. 141–146.

Беккер С. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего периода императорской России / С. Беккер. – М. : НЛО, 2004. – 347 с.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914: Поляки в соціоетнічних конфліктах / Д. Бовуа. – К. : Критика, 1998. – 336 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863) / Д. Бовуа. – К. : Інтел, 1996. – 416 с.

Западные окраины Российской империи. – М. : Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с., ил.

История России в ХІХ в. Дореформенная Россия. – М. : ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – 589 с.

Картавцев Е. Обрусение землевладения в Юго-Западном крае / В. Картавцев. – К., 1877. – 152 с.

Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 / А. П. Корелин. – М. : Наука, 1979. – 303 с.

Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие – 1762-1855 / С. А. Корф. – СПб., 1906. – 720 с.

Корелин А. П. Институт предводителей дворянства. О социальном и политическом положении дворян / А. П. Корелин // История СССР. – 1978. – № 5-6. – С. 31–48.

Кривошея І. І. До питання про інкорпорацію та юридичну легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / І. І. Кривошея, І. І. Кривошея // Південний архів : збірник наукових праць. Історичні науки. – Випуск 16. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2004. – 304 с. – С. 82–91.

Неупокоев В. И. Преобразование беспоместной шляхты в Литве в податное сословие однодворцев и граждан (вторая треть ХІХ ст.) / В. И. Неупокоев // Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. – М. : Наука, 1974. – С. 3–23.

Нольдэ Б. Э. Очерки русского государственного права / Б. Э. Нольдэ. – СПб., 1911. – 554 с.

Полиевктов М. Николай І: биография и обзор царствования / М. Полиевктов. – М. : М. и С. Сабашниковых, 1918. – 393 с.

Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ РИ). – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6: 1831. – № 4382.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6: 1831. – № 4535.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6: 1831. – № 4869.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6: 1831. – № 4989.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6: 1831. – № 4894.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6: 1831. – № 4982.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6: 1831. – № 4989.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1833. – Т. 7: 1832. – № 5068.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1833. – Т. 7: 1832. – № 5473.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1834. – Т. 8: 1833. – № 6599.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1835. – Т. 9: 1834. – № 7007.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1835. – Т. 9: 1834. – № 7532.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1836. – Т. 10: 1835. – № 8463.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1839. – Т. 13: 1838. – № 11041.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1841. – Т. 15: 1840. – № 13046.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1841. – Т. 15: 1840. – № 13386.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1841. – Т. 15: 1840. – № 13591.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1844. – Т. 18: 1843. – № 16848.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1848. – Т. 22: 1847. – № 21663.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1850. – Т. 24: 1849. – № 23479.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1851. – Т. 25: 1850. – № 24494.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1851. – Т. 25: 1850. – № 24607.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1857. – Т. 31: 1856. – № 30626.

ПСЗ РИ. – 2 собрание. – СПб., 1858. – Т. 32: 1857. – № 32314.

Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала ХVІІІ века до отмены крепостного права / А. Романович-Славатинский. – СПб., 1870. – 564 с. – С. 467.

Сведения о Западном крае, доставленные Управляющим Министерством юстиции. – Б.м., б.д. – 8 с.

Середонин С. М. Исторический обзор деятельности Комитета Министров / С. М. Середонин. – Т. 3. – Ч. 1. – СПб., 1902. – 358 с.

Франко І. Я. Нові причинки до історії польської суспільності на Україні в ХІХ ст. / І. Я. Франко // Твори в 50-ти томах. – Т. 47. – К. : Наукова думка, 1986 р. – С. 191–241.

Центральний державний історичний архів України у Києві (далі – ЦДІАУК). – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 1262. – 75 арк. – Арк. 32.

Там само. – Спр. 1391. – Арк. 1–6.

Там само. – Спр. 1625. – Арк. 1.

Там само. – Спр. 2611. – 15 Арк.

Там само. – Спр. 3328. – 6 арк. – Арк. 1–5.

Там само. – Оп. 34. – Спр. 841. – 340 арк.

Там само. – Оп. 792-а. – Спр. 125.– 9 арк. – Арк. 1–3.

Там само. – Оп. 799. – Спр. 377. – 81 арк. – Арк. 4.

Там само. – Оп. 809. – Спр. 3. – 31 арк.

Шандра В. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХVІІІ ст. – початку ХХ ст. в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд / В. Шандра. – К., 1998. – 75 с.

Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – ХХ ст. / В. С. Шандра. – К., 2005. – 427 с.

Шандра В. Київське генерал-губернаторство. 1832-1914: історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал / В. Шандра. – К., 1999. – 143 с.

Шульгин В. Юго-Западный край в последнее двадцатипятилетие (1838-1863) / В. Шульгин. – К., 1864. – 254 с.

Шульгин В. Я. Юго-Западный край под. управлением Д. Г. Бибикова (1838-1853) / В. Я. Шульгин // Древняя и новая Россия. – 1879. – Т. 2. – № 5. – С. 5–32.

Яблочков М. История дворянского сословия в России. – СПб., 1876. – 679 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.