АКТИВІЗАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СИЛ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 РР.) ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛЬЩІ

Владислав Федорович Боєчко

Анотація


У статті простежується процес активізації польської національної ідеї в ході Першої світової війни та подається аналіз позиції провідних європейських держав щодо питання відновлення незалежності Польської республіки в листопаді 1918 р.

Ключові слова


Польща; національні сили; відродження державності; «польське питання»

Повний текст:

PDF

Посилання


Albert A. Najnowsza historia Polski 1914–1993 / A. Albert. – T. 1 – Londyn : Puls, 1994. – 641 s.

Bardach J. Historia ustroju i prawa polskiego / J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak. – Warszawa, 2003. – 667 s.

Dzieje Polski / [pod red. J. Topolskiego]. – Warszawa : Interpress, 1976. – 742 s.

Dr. Wacław Komarnicki «Ustrój Państwowy Polski Współczesnej» / Dr. Komarnicki Wacław. – Wilno, 1937. (Genesa i system.). – S. 438.

Eckert M. Historia Polski 1914-1939 / M. Eckert. – Wrocław : Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, 1990. – 350 s.

Feldman J. Dzieje polskiej mysli politycznej 1864-1914 / Przejrzal I uzupelnie J. Feldman z przedmowa. L. Wasilewskiego. Wyd. 2 / J. Feldman. – Warszawa : Lud. Spoldzielnia wyd., 1932. – 290 s.

Garlicki A. Józef Piłsudski. 1867-1935 / A. Garlicki. – Warszawa, 1990. – 3 wyd. – 293 s.

Grosfeld L. Polityka parństw centralnych wobec sprawy polskiej / L. Grosfeld. – Warszawa : Panstw. wyd-wo nauk, 1962. – 293 s.

Leczyk M. Oblicze spoleczno-polityczne drugiej Rzeczypospolitej / M. Leczyk. – Warszawa, 1988. – 546 s.

Pajewski J. Budowa Drugej Rzeczypospolitej: 1918-1926 / J. Pajewski. – Kraków : Polska Academia Umiejątności, 1995. – 266 s.

Pobóg-Malinowski W. Najnowsza historia polityczna Polski / W. Pobóg-Malinowski. – Gdańsk : Oficyjna Wydawnicza «Graf», 1990. – T. 2. 1914-1939. – 896 s.

Tomaszewski J. Rzeczpospolita wielu narodów / J. Tomaszewski. – Warszawa : Czytelnik, 1985. – 211 s.

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego // Dziennik Praw Królestwa Polskiego z dnia 7 pażdziernika 1918 r. – Nr. 12. – Poz. 23–24.

Zbiór najważniejszych dokumtntów do powstania Państwa Polskiego / [opr. K. Kumaniecki]. – Warszawa; Kraków : Nakładem Księgarni J. Czerneckiego, 1920. – 186 s.

Алексієвець Л. До проблеми інституалізації Польської держави у 1918-1919 рр. / Л. Алексієвець // Україна – Європа – Світ : збірник наукових праць. – Вип. 2. – Тернопіль, 2009. – С. 24–31.

Алексієвець Л. М. Польща в 1918–1926 рр. : особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою. / Л. М. Алексієвець. – Дис. докт. іст. наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 35 с.

Алексієвець Л. Нове бачення відродження національної державної незалежності та розвитку Польщі міжвоєнної доби (1918-1939 рр.) / Л. Алексієвець. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 5. – С. 111–114.

Алексієвець Л. Новітня історія Польщі (1918–1939). / Л. Алексієвець. – Київ; Тернопіль : Астон, 2002. – 320 с.

Алексієвець Л. Польща на етапі відродження і становлення національної державності (1918-1921) / Л. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль. – 2000. – Вип. 11. – С. 176–182.

Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926. / Л. Алексієвець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 448 с.

Алексієвець Л. Польща: шляхом відродження державної незалежності 1918-1939. / Л. Алексієвець. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 272 с.

Алексієвець М. Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи: утвердження незалежних держав у міжвоєнні роки (1918–1939 рр.) / М. Алексієвець // Україна – Європа – Світ : збірник наукових праць. Вип. 3. – Тернопіль, 2009. – С. 26–32.

Баран З. Відродження і становлення Польської держави 1918-1921 рр. / З. Баран. – Львів : ЛДУ – 1995. – 52 с.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. – К. : Критика, 2004. – 463 с.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 / Г. Дильонгова ; [пер. з пол. М. Кірсенка] – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 239 с.

Дыбковская А. История Польши с древнейших времен до наших дней. / А. Дыбковская, М. Жарин, Я. Жарин. – Варшава : Научное издательство ПВН. – 1995. – 565 с.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М. : АН СССР, 1963. Т. 1, – февраль 1917 – ноябрь 1918 г. М., 1963. – 547 с.

Зарецька Т. І. Юзеф Пілсудський і Україна / Т. І. Зарецька. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – 288 с.

Зашкільняк Л. Українсько-польські відносини в ХХ столітті: історіографічні аспекти / Л. Зашкільняк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Вип.13: Україна у Другій світовій війні: українсько-польські стосунки. – Львів, 2005 – С. 3–22.

Зашкільняк Л. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. ЛНУ ім. І. Франка. / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 2002. – 752 с.

Історія Центрально-Східної Європи : [посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів] / [За ред. Л. Зашкільняка]. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 660 с.

История Польши / [под ред. И. С. Миллера и И. А. Хренова]. – Том 2. – К. : Изд-во Академии Наук СССР, 1955. – 665 с.

Матвеев Г. Ф. Пилсудский / Г. Матвеев. – М. : Молодая гвардия, 2008. – 427 с.

Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. – Часть 1. От империалистической войны до снятия блокады с Советской России / [ под ред. проф. Ю. В. Ключникова, А. Сабанина]. – М. : Лениздат НКИД, 1925. – 196 с.; Ч. 2. – М., 1926. – 324 c.

Михутина И. В. Польсько-советская война 1919-1920 гг / И. В. Михутина. – М., 1994. – С. 33. 36. Парнета О. Основні тенденції становлення зовнішньої політики відродженої Польщі. Федералізм та інкорпораціонізм (1918 – 1926 рр.) / О. Парнета // Україна – Європа – Світ : збірник наукових праць. Вип. 3. – Тернопіль, 2009. – С. 95–111.

Парнета О. Основні тенденції становлення зовнішньої політики відродженої Польщі. Федералізм та інкорпораціонізм (1918 – 1926 рр.) / О. Парнета // Україна – Європа – Світ : збірник наукових праць. Вип. 3. – Тернопіль, 2009. – С. 95–111.

Російський державний архів соціально-політичної історії (РДАСПІ). Фонд 495 Исполком Коминтерна. – Опись 124. Коммунистическая партия Польши. – Справа 148 «Собрание материалов прессы и информационных сообщений о внутреннем и международном положении Польши (1921-1924 гг.)». – 1059 арк.

Яжборовская И. С. Россия и Польша. Синдром войны 1920 г. / И. С. Яжборовская, В. С. Парсаданова. – М. : Academia, 2005. – 404 c.

Яровий В. І. Історія західних і південних слов’ян у ХХ столітті : [курс лекцій. навч. посіб.] / В. І. Яровий. – К. : Либідь, 1996. – 416 с.

Яровий В. І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. ХХ століття : [підручник для вищих навчальних закладів] / В. І. Яровий. – К. : «Генеза», 2005. – 816 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.