ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ М. ГРУШЕВСЬКОГО В ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД (1886-1894 РР.): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Наталя Іванівна Романцова

Анотація


У статті розглянуто питання щодо висвітлення сучасними українськими істориками процесу формування наукових поглядів М. Грушевського в період навчання в Київському університеті. Аналіз праць І. Верби, І. Гирича, Я. Дашковича, В. Смолія, П. Соханя, В. Тельвака, Ю. Шаповала та інших надав можливість більш комплексного розгляду цієї проблеми, адже це був період становлення визначного історика як вченого.

Ключові слова


сучасна історіографія; грушевськознавство; формування наукових поглядів; перший київський період; історіографічні оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандрівський М. Археологічні зацікавлення Михайла Грушевського / М. Бандрівський // Михайло Грушевський : Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : НТШ, 1994. – С. 43–49.

Бурлака Г. Продовження діалогу. Листування Михайла Грушевського. / Ред. Л. Винар; упоряд. : Г. Бурлака, Н. Лисенко. Т.ІІІ. – Київ-Нью-Йорк : УІТ, 2006. – 718 с.

Бутич І. Михайло Грушевський – археограф / І. Бутич // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : НТШ, 1994. – С. 50–58.

Верба І. Михайло Грушевський – гімназист / І. Верба // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. Збірник наукових праць. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2002. – С.111–116.

Верба І. Грушевський Михайло Сергийович / І. Верба // Енциклопедія історії України: [в 5 т.] – Т. 2 : Г – Д / [редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін]. – К. : Наук. думка, 2005. – 528 с.

Верменич Я. Роль М. С. Грушевського у становленні системи регіонально-історичних досліджень в Україні / Я. Верменич // Український історик (УІ). – 1998. – № 2. – С. 92–101.

Винар Л. Ранні історичні праці Михайла Грушевського і київська історична школа В. Антоновича / Л. Винар // УІ. – 1966. – № 3-4. – С. 26–32.

Винар Л. Михайло Грушевський – історик України / Л. Винар // Михайло Грушевський Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : «НТШ», 1994. – С. 13–32.

Витанович І. Уваги до методології й історіософії М. Грушевського / І. Витанович // Український історик. – Ч. 1-2. – Нью-Йорк, 1966. – С. 32–51.

Гирич І. Політична публіцистика Михайла Грушевського / І. Гирич. – Львів : Світ, 2002. – . – Грушевський М. С. Твори: [у 50 т.] / [редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань]. – 2002. – С. 47–62.

Гирич І. М. Грушевський і І. Франко: до історії взаємин / І. Гирич // Український історичний журнал (УІЖ). – 2006. – № 5. – С. 35–67.

Грушевський М. С. Щоденник (1888-1894 рр.) / Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Л. Зашкільняка. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центральний державний історичний архів України м. Львів. 1997. – 261 с.

Дашкевич Я. Михайло Грушевський – організатор української національної науки / Я. Дашкевич // Михайло Грушевський : Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : НТШ, 1994. – С. 93–102.

Жуковський А. Любомир Винар: життя, діяльність і творчість // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів, 2000. – С. 29.

Загорний І. Короткий нарис української історіографії / І. Загорний. – К. : Варта, 2007. – 200 с.

Зашкільняк Л. М. С. Грушевський у Київському університеті (1886-1894 рр.) / Л. Зашкільняк // Грушевський М. С. Щоденник (1886 – 1894 рр.). – К., 1997. – С. 222–255.

Зашкільняк Л. М.Грушевський і Галичина (до приїзду до Львова 1894 р.) / Л. Зашкільняк // Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. – Львів, 1995. – С. 114–138.

Капраль М. Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя. (1894-1914) / М. Капраль // Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів. 24-25 жовтня 1994. Нью-Йорк – Львів, 1995. – 256 с.

Кіян О. Ідейно-політичні та методологічні позиції київської історичної школи Володимира Антоновича. / О. Кіян // УІЖ. – 2006. – № 2. – С. 159–174.

Крот В. [Рец. на:] Тельвак Вікторія. Тельвак Віталій. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. – Київ – Дрогобич, 2005. – 334 // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 2. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – Ч.1. – 499 с.

Кузьмінець О. Михайло Грушевський // Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. / [І. Войцехівська (кер. Авт. Кол.). В. Абліцов, О. Божко та ін]. – К. : Україна, 1995. – С. 188–197.

Nowaski Roma Михайло Грушевський на тлі доби / Roman Nowaski, WitalijTelwak. – Перша частина. – Дрогобич – Opole, 2008. – 378 с.

Оглоблин О. Михайло Сергієвич Грушевський (1866-1934) // УІ. – 1966. – № 1-2. – С. 6-14.

Пиріг Р. [Рец. на:] Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К. : Альтернативи, 2005. – 352 с. // УІЖ. – 2006. – № 3. – С. 223–226.

Прицак О. Історіософія Михайла Грушевського / О. Прицак . – К. : Наукова думка, 1991. – . – Грушевський М. С. Твори: [у 50 т.] / [редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань]. – 2002. – Т. 1. – С. XL–LXXIII.

Рудницький Л. Літературна творчість Михайла Грушевського. / Рудницький Л. // Михайло Грушевський : Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : НТШ, 1994. – С. 261–274.

Сохань П. Творча спадщина М.С. Грушевського і сучасність / П. Сохань. – Львів : Світ, 2002. . – . – Грушевський М. С. Твори: [у 50 т.] / [редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань]. – Львів : Світ, 2002. – С. 14-46.

Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) / В. Тельвак. – Київ-Дрогобич : Вимір, 2008. – 494 с.

Тельвак В. Михайло Грушевський у Київському університеті (до проблеми формування теоретико-методологічних поглядів) / В.Тельвак // Український історик. – 2002. – № 1-4. – С. 186–209.

Тельвак В. Молодість Михайла Грушевського (до проблеми формування світогляду) / В.Тельвак // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2000. – 6 (14) листопад-грудень. – С. 17–21.

Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – К. : Альтернативи, 2005. – 352 с.

Шевченко Ф. М. С. Грушевский : краткий очерк жизни и научной деятельности / Ф.Шевченко, В. Смолій // Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. – К. : Лыбидь, 1991. – С. 345–365.

Чишко В. Видатний історик України / В. Чишко // Київська старовина. – 1992. – № 1. – С. 27–29.