СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ М. СЛАБЧЕНКА

Альона Валентинівна Шевчук

Анотація


У статті подано характеристику сучасної української історіографії про життя і наукову діяльність відомого українського історика М. Слабченка. Приділяється увага аналізу робіт В. Заруби, А. Санцевича, С. Водотики

Ключові слова


історія; історіографія; Україна; репресії; М. Слабченко

Повний текст:

PDF

Посилання


Попова Т. Н. Из истории деятельности краеведческой комиссии в Одессе в 20-е годы / Т. Н. Попова // Матеріали IV Республіканської наукової конференції з історичного краєзнавства, (Київ, Україна, 1989). – К., 1989. – С. 44.

Із початку 1990-х рр. у літературі з’явилася велика кількість праць, існування яких до того Смолій В. А. Становлення української феодальної державності / В. А. Смолій, О. І. Гуржій // Український історичний журнал. –1990. – № 10. – С. 10.

Степанков В. С. Хмельницький і проблеми державності України / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 119.

Олійник О. Л. Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі / О. Л. Олійник // Український історичний журнал. – 1992. – № 2. – С. 33–39.

Вороненко В. В. Микола Прокопович Василенко / В. В. Вороненко, Л. Д. Кістерська, Л. В. Матвеева, І. В. Усенко. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 106.

Усенко І. Б. Правові дослідження в установах АН України у довоєнний період / І. Б. Усенко // Юридична наука і освіта на Україні. – К., 1992. – С. 37–75.

Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность / В. В. Кравченко. – Х. : Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. – С. 97.

Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. академіка Д. І. Багалія (1921-1934 рр.) / О. М. Богдашина. – Харків, 1994. – 195 с.

Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924-1934) / Р. Я. Пиріг. – К. : Ін-т. укр. археографії НАН України, 1993. – 200 с.

Едиційна археографія в Україні у ХІХ-ХХ ст. : Плани, проекти, програми видань / [відп. ред. П. Сохань]. – К. : Інститут археографії та джерелознавства, 1993. – Випуск 1. – 230 с.

Верба І. В. М. Є. Слабченко та О. П. Оглоблін / І. В. Верба // Академік М. Є. Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях : збірник статей. – Одеса : ОДУ, 1995. – С. 42–47.

Верба І. В. Олександр Оглоблін: Нарис життя і діяльності / І. В. Верба // Сіверщина в долі істориків та в історичних дослідженнях. – К. ; Новгород-Сіверський, 1994. – С. 5–56.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К. : Вища школа, 1994. – С.65.

Курас І. Слово про академіка М. Є. Слабченка / І. Курас // Вісник Академії наук України. – 1993. – № 2. – С. 37–44.

Заруба В. М. Академік Михайло Єлисейович Слабченко / В. М. Заруба // Постаті (Студії з історії України). – Дніпропетровськ : Видавничо-культурний центр «Україна», 1993. – С. 81–179.

Санцевич А. В. Видатний український історик М. Є. Слабченко / А. В. Санцевич // Історичні зошити. – К. : Інститут історії України, 1993. – 70 с.

Там само. – С. 66–67.

Пристайко В. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934 / В. Пристайко, Ю. Шаповал. – К. : Україна, 1996. – 335 с.

Пристайко В. Справа «Спілка визволення України»: невідомі документи і факти / В. Пристайко, Ю. Шаповал. – К. : «Інтел», 1995. – 448 с.

Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882-1952) / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : ПП «Ліра ЛТД», 2004. – 456 с.

Заруба В. М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. М-ва внутр. справ, Ліра ЛТД, 2004. – 352 с.

Заруба В. М. Слабченко Михайло Єлисейович (1882-1952): біобібліографія (до 120-річчя з дня народження та у 50-ліття смерті: 1882 – 1952 – 2002) / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. – 68 с.

Кульчицький С. Історія Національної Академії наук України в суспільно-політичному контексті 1918-1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда , Ю. Храмов. – К. : Фенікс, 2000. – 257 с.

Першина З. В. Історія України в працях одеських дослідників / З. В. Першина // Український історичний журнал. – 1994. – № 6. – С. 53–63.

Першина З. В. Академик М. Е. Слабченко / З. В. Першина // Видные ученье Одессы. – Одесса, 1994. – Выпуск 4. – С. 77–83.

Академік М. Є. Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях : збірник статей. – Одеса : ОДУ, 1995.

Музичко О. Нові архівні джерела про діяльність одеських істориків Є. О. Загоровського та М. Є. Слабченка у 1920-ті рр. : зміст та джерелознавчий потенціал / О. Музичко // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – 2008. – № 6. – С. 80–88.

Музичко О. Теоретико-методологічні проблеми історичної науки в інтелектуальній спадщині професора І. А. Линниченка (1857-1926) / О. Музичко // Історіографічні дослідження в Україні. – 2008 – Випуск 19. – С. 74–95.

Гонтар О. Уроки академіка М. Є. Слабченка / О. Гонтар // Сучасність. – 1992. – № 11. – С. 155–166.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту / В. В. Левченко. – Одеса : ТЕС, 2010. – 428 с.

Шкварець В. П. Михайло Єлисейович Слабченко / В. П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. – Миколаїв : ОІППО, 2006 – № 1. – С. 117–119.

Шкварець В. П. Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого / В. П. Шкварець. – Миколаїв : ТОВ ВіД, 2004. – 105 с.

Шкварець В.П. Миколаївці: визначні історики минулого / В. П. Шкварець. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 148 с.

Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття / М. М. Шитюк. – К. : Тетра, 2000. – С. 248.

Морозова О. С. Українська справа академіка Слабченка / О. С. Морозова // Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Київ ; Миколаїв : Світогляд, 2008. – Кн. 4. – С. 390–395.

Водотика С. Справа СВУ: гортаючи сторінки допитів академіка Михайла Слабченка / С. Водотика // Південний архів. – 1995. – № 5. – С. 6–19.

Водотика С. Трагічна доля академіка ВУАН М.Є. Слабченка / С. Водотика // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К. : Інститут історії України НАН України, 1994. – Випуск 3. – С. 76–84.

Водотика С. Г. Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості / С. Г. Водотика. – К. ; Херсон : Ін-т археографії та джерелознавства НАН України, 1998. – 156 с.