ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН ЄВГЕН СІНКЕВИЧ (до ювілею вченого)

Ольга Станіславівна Морозова

Анотація


Стаття присвячена відомому українському вченому-історику Євгену Григоровичу Сінкевичу. Автор висвітлює життєвий шлях, становлення і розвиток наукової кар’єри дослідника.

Ключові слова


історична наука; вчений; українсько-польські відносини; українська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Sarnat A. Konstruktor. Jewgienij Grigorijewicz Sinkiewicz Dziekan Wydzialu Historycznego Chersonskiego Uniwersytetu Panstwowego [Фото] // Czstochowski magazyn sportowo- akademicki. – Cz§stochowа, 2003. – № 4 (11). – S. 9; Srogosz T. Na dalekiej Ukrainie // RES ACADEMICAE: Biuletyn informacyjny Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czstochowie. – Cz§stochowа, 1998. – № 7. – S. 33–35; Всеукраїнська спілка краєзнавців від «А« до «Я«: Довідник / П.Т. Тронько (голов. ред.). – К., 2001. – С. 77–80; Маврін О. О. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної Академії наук України // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України; УНДІАСД; Редкол. : І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін. – К., 2005. – Т. 13. – С. 163–165; Парфиненко А. Ю., Посохов С. И. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете. – Харьков : НМЦ «МД«, 2002. – С. 98, 99, 104; Синкевич Евгений Григорьевич // Кто есть кто в Херсоне : Биогр. справ / Сост. С.М. Сухопаров. – Херсон: Издат. Дом «СЛАЖ«, 2002. – С. 192; 2004. – С. 274 [фото]; 275; Синкевич Евгений Григорьевич // Кто есть кто в Херсонской области: Биогр. справ. / Сост. С. М. Сухопаров. – Херсон : Издат. Дом «СЛАЖ«, 2005. – С. 372 [фото]; 373; Сінкевич Євген Григорович // Імена і постаті ХХІ століття (провідні вчені та фахівці Херсонського державного університету). – Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. – С. 57–58; Сінкевич Євген Григорович // Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник / Всеукр. спілка краєзнавців та ін. – Т. 1. – К. ; Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 205; Херсонська обласна організація // Всеукраїнська спілка краєзнавців: 1997-2003 роки / НАН України; Ін-т історії України; Всеукр. спілка краєзнавців. – К., 2003. – С. 76–77

http:// www.nbuv.gov.ua

Макієнко О. А. Науково-педагогічна діяльність професора Є. Г. Сінкевича / О. А. Макієнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – С. 174–175.

Сінкевич Є. Г. Зародження «Краківської історичної школи» та діяльність визначних її представників у другій половині XIX ст. / Є. Г Сінкевич // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. пр.– Херсон, 2002.– Вип. 7.– С. 134−140; Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа та лояльний консерватизм у Західній Галичині другої половини ХІХ ст. // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. пр.– Херсон, 2003.– Вип. 13.– С. 96−102; Сінкевич Є. Г. Історичні школи в польській історіографії другої половини XIX ст. / Є. Г Сінкевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту.– Рівне, 2006.– Вип. 10. – С. 231−234; Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа. Передумови виникнення / Є. Г Сінкевич // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна.– 2007.– № 762: Історія. – Вип. 39.– С. 345−353; Сінкевич Є. Г. Проблема наукової школи в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі краківської історичної школи) / Є. Г Сінкевич // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки: Іст. науки.–Луцьк, 2007.– Вип. 1.– С. 131−136; Сінкевич Є. Г. Українська проблематика в дослідженнях і практичній діяльності краківської історичної школи // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. пр. – Херсон, 2007.– Вип. 26.– С. 117−122; Сінкевич Є. Г. Відображення діяльності чільних представників «краківської історичної школи» в польській історіографії та джерелах / Є. Г Сінкевич // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. пр.– Херсон, 2004.– Вип. 16. – С. 194−197; Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії // Харк. історіограф. зб.– Х., 2006.– Вип. 8. – С. 125−130; Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в дослідженнях польських істориків другої половини 1940-х – 1980-х рр. / Є. Г Сінкевич // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. пр.– Херсон, 2007. – Вип. 24. – С. 28–33; Сінкевич Є. Г. Дослідження краківської історичної школи польськими істориками за часів Другої Речі Посполитої / Є. Г Сінкевич // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. пр.– Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 237−242; Сінкевич Є. Г. Місце краківської історичної школи в польській історіографії другої половини; ХІХ-ХХ ст. / Є. Г Сінкевич // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 194−200.

Сінкевич Є. Контакти Речі Посполитої з Новоросійською губернією (в контексті анексії Криму) / Є. Сінкевич, Т. Срогош // Чорноморський літопис. Науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 4. – С. 80–86.

Сінкевич Є. Г. Міхал Бобжиньський: життєвий шлях та наукова діяльність (1849-1935) / Є. Г. Сінкевич // Сумська старовина: Науковий журнал з історії та культури України. – Суми, 2006. – № 20. – С. 90–95; Сінкевич Є. Г. Станіслав Смолка: життєвий шлях та наукова діяльність / Є. Г. Сінкевич // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2006. – Вип. 21. – С. 21–26; Сінкевич Є. Г. Юзеф Шуйський. Біля витоків краківської історичної школи / Є. Г. Сінкевич // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2006. – Вип. 22. – С. 72–76; Сінкевич Є. Г. Валеріан Калінка – сторінки життя та діяльність у ордені змертвихвстанців / Є. Г. Сінкевич // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2006. – Вип. 23. – С. 73–78; Сінкевич Є. Г. Проблеми біографістики в польській історичній науці (на прикладі Краківської історичної школи) / Є. Г. Сінкевич // Харківський історіографічний збірник – Х., 2008. – Вип. 9. – С. 136–141.