ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА В РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

І. Д. Фицик

Анотація


У пропонованій статті розглянуто питання, пов’язані з реалізацією російською владою політики деполонізації на території українського Правобережжя, що увійшло до складу Російської імперії після третього поділу Речі Посполитої. Значну увагу приділено комплексу заходів щодо зменшення впливу католицької церкви на соціально-економічне, політичне й конфесійне життя краю, особливо після активної участі католицьких й уніатських священників і магнатів, католиків за віросповіданням, у листопадовому антиросійському повстанні 1830–1831 рр. Крім того, простежено реакцію правобережної шляхти на антикатолицькі заходи царського уряду та навернення в православ’я жителів Правобережжя, з’ясовано, що магнатерія у своїй більшості залишалася вірною конфесійній приналежності, убачаючи в цьому спосіб збереження національної ідентичності.

Ключові слова


Російська імперія; Річ Посполита; правобережна шляхта; католицька церква; православна церква; уніатська церква; деполонізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Балушок В. Поляки українського Правобережжя: до проблеми асиміляції [Електронний ресурс] / Василь Балушок. – Режим доступу : mue.etnolog.org.ua/zmist/2009/187.pdf. – С. 187–192.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914: Поляки в соціоетнічних конфліктах / Д. Бовуа ; [переклад українською Зої Борисюк] / Д. Бовуа. – Київ : Критика, 1998. – 334 с.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914) / Д. Бовуа ; [авторизованный перевод с французского Марии Крисань] / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793–1830 рр. / Д. Бовуа ; [переклад з французької Зої Борисюк] / Д. Бовуа. – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863) / Д. Бовуа. – Київ : ІНТЕЛ, 1996. – 421 с.

Богуцька А. Особливості етноконфесійних трансформацій у Правобережній Україні наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Альона Богуцька. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3222.

Брославський В. Л. Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793–1861: зміни у землеволодінні і землекористуванні : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Володимир Любомирович Брославський. – Тернопіль, 2007. – 223 с.

Буравський О. А. Соціально-економічне становище римо-католицької церкви в Правобережній Україні (кінець XVIIІ – початок ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / О. А. Буравський // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. – 2012. – Вип. 6. – С. 89–97. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NznuoairD2009_2012_6_11.pdf.

Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793–1832 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.medievist.org.ua/2014/04/17931832.html.

Зваричук Е. О. Римо-католицька церква на Поділлі кінця XVIII – початку ХХ ст.: економічний, суспільний та культурний аспекти : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Едуард Олександрович Зваричук. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 229 с.

Зінченко А. Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття / А. Л. Зінченко. – К. : ОП «Білоцерківська друкарня», 1994. – 180 с.

Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті / О. Я. Калакура. – К. : Знання України, 2007. – 508 с.

Кривошея І. І. Еволюція взаємин магнатів Потоцьких і християнських церков: на прикладі Правобережної України ХVIII–ХІХ ст. [Електронний ресурс] / І. І. Кривошея. – Режим доступу : http://shron.chtyvo.org.ua/Kryvosheia _II/Evoliutsiia_vzaiemyn mahnativ_Pototskykh_i_khrystyianskykh_tserkov.pdf. – С. 10–18.

Крижанівський О. П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України (XVIII – перша половина XIX ст.) / О. П. Крижанівський. – К. : Вища школа, 1991. – 127 с.

Левицький В. О. Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця ХVIII – першої половини ХІХ століття : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Віталій Орестович Левицький. – Тернопіль, 2006. – 228 с.

Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церквоные заметки и всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находищихся / Собрал Л. Похилевич. – Біла Церква : Вид-ць О. Пшонківський, 2005. – 642 с.

Тхоржевська Т. В. Католицька церква в Україні: від влади до опозиції [Електронний ресурс] / Т. В. Тхоржевська // Інтелігенція і влада. – 2003. – Вип. 1. – С. 60–67. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/iiv_2003_1_11.pdf.

Участь правобережного духовенства у польському національно-визвольному повстанні 1830–1831 рр. та антикатолицькі заходи російського уряду початку 30-х років XIX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.history. vn.ua/article/136.html.

Ярмошик І. І. Польська історіографія 1800–1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині : автореф. дис. … д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Іван Іванович Ярмошик. – 47 с.