ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІВ ЧАСІВ ПЕРЕБУДОВИ

І. А. Храмцова

Анотація


У запропонованій статті проаналізовано етапи трансформації редакційної політики україн-ських часописів: 1985–1986 рр. (зародження демократичних засад); 1987 р. (перелом і незворот-ність державотворчих процесів); 1988–1991 рр. (демонтаж командно-адміністративної системи та проголошення державної незалежності). Розкрито особливості українських часописів часів перебудови. Також здійснено характеристику змістовно-тематичного спрямування українських журналів цього періоду

Ключові слова


історіографія; українська публіцистика; перебудова; літературно-художні та громадсько-політичні часописи

Повний текст:

PDF

Посилання


Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: Проблеми майстерності / Дмитро Михайлович Прилюк – К. : Вища школа, 1983. – 280 с.

Здоровега В. Й. Мистецтво публіциста : літературно-критичний нарис / Володимир Йосипович Здоровега. – К. : Радянський письменник, 1966. – 174 с.

Скуленко М. И. Журналистика и пропаганда / Михаил Ивнович Скуленко. – К. : Вища школа, 1987. – 159 с.

Федорів Р. Смутне сонце на Україні, або ж на милицях до суверенітету. Невиголошена промова на ІІ з’їзді народних депутатів СРСР / Роман Миколайович Федорів // Дзвін. – 1990. – № 4. – С. 67–70.

Федорів Р. На варті червоної калини / Роман Миколайович Федорів // Дзвін. – 1990. – № 5. – С. 107.

Нечиталюк М. Ф. Методологічні проблеми історико-журналістських досліджень / М. Ф. Нечиталюк // Українська періодика: Історія і сучасність : тези доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 9–10 грудня 1993 р. – Л., 1993. – С. 17–22.

Нечиталюк М. Ф. Проблеми вивчення історії української журналістики (деякі підсумки на перспективу) / М. Ф. Не-читалюк // Вісник Львівського університету. Серія «Журналістика». – 2001. – Вип. 21. – С. 363–370.

Желіховська Н. Трансформація концепції української публіцистики перехідного періоду (1985–1990 pp.) / Наталія Степанівна Желіховська // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : збірник наукових праць / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Галицький інститут ім. В. Чорновола. – Тернопіль ; Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – Т. 1. – С 49–53.

На барикадах ідей. Зубанич Ф. Легенди про Край Світу / Ф. Зубанич // Вітчизна. – 1985. – № 10. – С. 119–136.

Шляхами Жовтневої ери // Вітчизна. – 1986. – № 6.

Я – син Країни Рад. Білогуб І. Святопомазана облуда на службі політики / І. Білогуб // Вітчизна. – 1986. – № 1. – С. 184–188.

ХХVІІ з’їзду КПРС – гідну зустріч // Київ. – 1985. – № 8.

Желіховська Н. С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ сто-ліття (на матеріалах журналів «Київ» і «Вітчизна») : автореф. дис. … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Наталія Степанівна Желіховська / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 14 с.

З непам’яті десятиліть: Листи Василя Седляра до Оксани Павленко // Вітчизна. – № 10. – 1987. – С. 206–212.

Хвильовий М. Уривок з автобіографії / Микола Хвильовий // Вітчизна. – № 12. – 1987. – С. 106–143.

Лазебник С. Зарубіжні українці: скільки їх, де вони? / С. Лазебник // Золоті ворота. – 1991. – № 1. – С. 90–92.

Ісаєвич Я. Заснована міжнародна асоціація українства / Ярослав Дмитрович Ісаєвич // Жовтень. – 1989. – № 12. – С. 110–113.

Антологія української літератури за рубежем // Дзвін. – 1990. – № 12. – С. 157–159.

Постановление ЦК КПСС «О постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 20 октября 1988 г. // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 1. – С. 45.