НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ МЕНШАСЦІ Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯХ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ (1991–2012 ГГ.)

І. О. Пушкін

Анотація


У артыкуле даследаваны грамадска-палітычная і культурная дзейнасць нацыянальных мен-шасцей Рэспублікі Беларусь у 1991–2012 г. У ѐй разгледжаны мэты і праграмныя кірункі развіцця грамадскіх аб’яднанняў нацыянальных меншасцей Беларусі. Прааналізавана грамадская і куль-турная дзейнасць. Вызначаны агульныя тэндэнцыі і роля нацыянальных меншасцей у сучасным беларускім грамадстве. Сфармулявана і абгрунтавана наяўнасць трох этапаў у культурна-асветніцкім і грамадска-палітычным жыцці нацыянальных меншасцей. Выяўлена заканамернасць пра залежнасць кірункаў дзейнасці нацыянальных грамадскіх аб’яднанняў ад палітыкі дзяржавы. Зроблены выснова, што дзейнасць нацыянальных грамадскіх аб’яднанняў садзейнічае працэсу фармавання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі

Ключові слова


Рэспубліка Беларусь; нацыянальные меншасці; нацыянальная палітыка

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 8-е изд., стер. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – 64 с.

Бурая Н. В. Уплыў дзяржаўнай палітыкі на развіццѐ нацыянальных і канфесіянальных адносін у Беларусі (1992–2004 гг.) / Н. В. Бурая // Весці БДПУ. Серыя 2. – 2007. – № 1. – С. 46–49.

Gawin T. Związek Polaków na Białorusi 1988–2005. Historia działaności / T. Gawin. – Białystok, 2007. – 586 s.

Иоффе Э. Г. Страницы истории евреев Беларуси / Э. Г. Иоффе. – Минск : Арти-Фекс, 1996. – 292 с.

Думін С. У. Беларускія татары: Мінулае і сучаснасць / С. У. Думін, І. Б. Канапацкі. – Мінск : Полымя, 1993. – 206 с.

Касцюк М. П. Узаемаадносіны этнічных супольнасцей на Беларусі ў ХХ ст. / М. П. Касцюк // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы навук. канф., (Мінск, 6–7 снежня 2001 г.) / У. І. Навіцкі, М. С. Сташкевіч. – Мінск : Дэполіс, 2001. – С. 24–31.

Лыч Л. Татары Беларусі на пераломах сацыяльна-палітычных эпох (ХХ – пачатак ХХІ ст.) / Л. Лыч. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 76 с.

Пушкін І. А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі: грамадска-палітычная і культурна-асветніцкая дзейнасць (1990–2005 гг.) : [манаграфія] / І. А. Пушкін. – Магілѐў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 206 с.

Рагимов А. Н. Социально-демографическая характеристика этнических груп народов Кавказа, проживающих в Респуб-лике Беларусь, по материалам переписей населения / А. Н. Рагимов // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2011. – Т. 5. – № 4. – С. 118–124.

Тугай У. В. Латышы на Беларусі / У. В. Тугай. – Мінск : Выд. Ул. М. Скакун, 1999. – 136 с.

Калюжна Г. Ю. Діяльність білоруського громадського об’єднання ўкраїнців «Ватра» по відроджэнню і збереженню мові, культуры і народної творчості ўкраїнців Білорусі / Г. Ю. Калюжна // Беларусь – Україна: гістарычны вопыт узаемаадносін : матэрыялы міжнар. навук. канф. (Мінск, 18–19 сакавіка 2003 г.) / Рэдкал. У. І. Навіцкі (гал. рэд.), М. П. Касцюк (нам. гал. рэд.) і інш. – Мінск : Інстытут гісторыі НАНБ, 2004. – С. 387–393.

Перепись населения 2009. Национальный состав населения Республики Беларусь. Том III. – Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. – 433 с.

Абарона правоў асоб, якія належаць да нацыянальных супольнасцей Рэспублікі Беларусь. Даведнік / Складальнік Н. В. Ходар. – Мінск : «Энцыклапедыкс», 2004. – 272 с.

Государство для народа : Доклад Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко // Государство для народа : документы и материалы Третьего Всебелорусского собрания, 2–3 марта 2006 года, Минск / редкол. : А. Н. Рубинов и др. – Минск : Беларусь, 2006. – С. 9–74.

О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь 11 ноября 1992 г. № 1926–XІІ, изменения и дополнения : Закон от 5 января 2004 г. № 261–3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (НРПА). – 2004. – № 4. – 2/1010.

Пушкін І. А. Дзейнасць інстытутаў дзяржаўнай улады па рэгуляванні міжнацыянальных адносін у Рэспубліцы Беларусь (1991–2010 гг.) / І. А. Пушкін // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі. – 2013. – № 9. – С. 32–39.

Навіны Беларусі. БЕЛТА. 24 ліпеня 2014 года // http://blr.belta.by/all_news/society/Abavjazkovy-ekzamen-pa-gstory-Belarus-buduts-zdavats-z-2015-goda-vypusknk-11-x-klasa_i_69683.html.

Бубнов Ю. М. Социологический очерк потенциальной этнической нетерпимости в белорусском обществе / Ю. М. Буб-нов // Вестник Брестского университета. Серия 1. – 2012. – № 1. – С. 129–138.

Бубнов Ю. М. Формы этнической дискриминации / Ю. М. Бубнов // Молодѐжная галактика : ежегодный Альманах НИИКСИ Санкт-Петербургского государственного университета. – 2013. – № 9 – С. 88–92.

Доклады Беларуси от 18 ноября 2012 г. восемнадцатый и девятнадцатый периодические доклады по выполнению положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, подлежавшие представлению 8 мая 2008 года. CERD/C/BLR/18-19. П. 53–54 // http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds83.htm.

Бунас А. У. Асаблівасці беларускай самасвядомасці і роля нацыянальнай мовы ў фарміраванні этнічнай самаідэнтыфі-кацыі беларускага насельніцтва / А. У. Бунас // Гуманитарный альманах : сборник статей. – Могилѐв : МГУП. – 2013. – С. 88–100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.