РОДИННИЙ ГЕРБ ХАРИТОНЕНКІВ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

О. М. Гайдай

Анотація


Автор у статті розглядає родинний герб Харитоненків як історичне джерело, яке є необхід-ною складовою для дослідження дворянського побуту, вивчення використання геральдики в різних прошарках російського суспільства початку ХХ ст. та характеристики інтелектуального роз-витку суспільства відповідного періоду.

Ключові слова


родинний герб; геральдика; дворянство; цукрозаводчик

Повний текст:

PDF

Посилання


Большаков A. M. Вспомогательные исторические дисциплины / А. М. Большаков. – 4-е изд. – Пгд., 1924. – 344 с.

Саар Г. П. Источники и методы исторического исследования / Густав Петрович Саар. – Баку : Изд. АЗГНИИ, 1930. – 176 с.

Каменцева Е. И. Российская дворянская геральдика: История, практика, методика, теория / Елена Ивановна Каменцева // Историческая генеалогия. – 1995. – № 5. – С. 16–30.

Лукомский В. К. Гербовая экспертиза / Владислав Крескентьевич Лукомский // Архивное дело. – Вып. 49(1). – 1939. – С. 46–48.

Гречило А. Документи про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час / Андрій Гречило // Україна в минулому. – Вип. 6. – Львів, 1996. – С. 214–216; Гречило А. Українська міська геральдика / Андрій Гречило. – Львів, 1996. – С. 214–216.

Стрельский В. И. Геральдика и сфрагистика в научной работе историков (по материалам украинских архивов и других научных учреждений / Вячеслав Ильич Стрельский // Вопросы архивоведения. – 1963. – № 2. – С. 35.; Стрельский В. И. Состояние и современные проблемы разработки специальных (вспомогательных) исторических дисциплин / Вячеслав Ильич Стрельский // Друга республіканська конференція архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін : матеріали. Друга секція: спеціальні історичні дисципліни. – К., 1965. – С. 66–67.

Кондратюк А. А. Роль сфрагістики і геральдики в роботі архівістів / А. А. Кондратюк // Друга республіканська кон-ференція архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін : матеріали. Друга секція: спеціальні історичні дисципліни. – К., 1965. – С. 206–207.

Савчук Ю. Неопублікований рукопис «Очерки истории городской геральдики на Украине» та його місце в історичній спадщині / Ю. Савчук // П’ята наукова геральдична конференція. 36 тез, повідомлень та доповідей. – Львів, 1995. – С. 57–58.

Бірюліна О. Геральдичні символи владик Луцько-острозької єпархії / Олена Бірюліна, Павло Руденький // Четверта наукова геральдична конференція, Львів, 10–12 листопада 1994 р. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1994. – С. 6–8.

Однороженко О. Печатка князя Михайла Ямонтовича Підберезького / Олег Однороженко // Тисяча років української печатки. Каталог виставки / Упор. Ю. К. Савчук. – К., 2013. – С. 111; Однороженко О. А. Руські королівські, госпо-дарські та князівські печатки ХІІІ–XIV ст. / Олег Анатолійович Однороженко. – Х., 2009. – 415 с.

Держархів Сумської обл. (далі – ДАСО), ф. 767, оп. 1, спр. 18, арк. 57б зв.

Иван Герасимович Харитоненко (30 ноября 1891 года). – Харьков : Типография «Южного Края», 1894. – 24 с.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. 31, оп. 141, спр. 283, арк. 596 зв.

ДАСО, ф. 767, оп. 1, спр. 17, арк. 288–289, 969.

Гайдай О. М. Династия Харитоненко: к истории становления сахарной промышленности Российской империи (середина ХIХ – начало ХХ в.) / Ольга Михайловна Гайдай // Государственная власть и крестьянство в ХIХ – начале ХХI века: сборник статей / отв. ред. А. И. Шевельков. – Коломна : Московский государственный областной социально-гума-нитарный институт, 2013. – С. 117–121.

Гайдай О. М.Функціонування буряко-цукрового заводу в Червоно-Ярузькому маєтку Харитоненків / Ольга Михайлівна Гайдай // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Історія науки і техніки. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 48(1021). – С. 39–44.

Дополнительное постановление об устройстве гильдий и о торговле прочих состояний : [Утв. 14 нояб. 1824 г.] MK XIX/4. – Д : [М. : Сенат. тип., 1824]. – М. : Книга по Требованию, 2012. – 52 с.

Козлов А. Н. Былая слава (родословная Харитоненко) // Харьковский исторический альманах / А. Н. Козлов. – Х. : Изд. дом «Райдер», 2003. – С. 70–76.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА), ф. 20, оп. 1, спр. 34.

Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь / Фридрих Арнольд Брокгауз, Илья Абрамович Эфрон. – СПб. : Тип. акц. общ. «Издательское Дело» Брокгауз – Эфрон, 1901. – Т. 31. – С. 473.

Гайдай О. М. І. Г. Харитоненко: з історії заснування династії цукрозаводчиків / Ольга Михайлівна Гайдай // Чорномор-ський літопис : науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – Вип. 9. – С. 6–12.

ДАСО, ф. Р-2362, оп. 1, спр. 4, арк. 1.

Там само, арк. 2.

Центральний історичний архів Москви, ф. 4, оп. 6, арк. 119.

ДАСО, ф. Р-2362, оп. 1, спр. 4, арк. 3.

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://gerbovnik. ru/arms/3973.html.

Медведев М. Александр Фадеев: герб князя Воронцова и проект для Павловска [Електронний ресурс] / М. Медведев, Д. Иванов. – Режим доступу : http://sovet.geraldika.ru/page/1700.

Лукомский В. К. Герб как исторический источник / Владислав Крескентьевич Лукомский // Краткие сообщения Института материальной культуры : Вып. 17. – М., 1947. – С. 49–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.