«М’ЯКА СИЛА» РОСІЇ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН

Юлія Олександрівна Седляр, Маргарита Юріївна Лимар

Анотація


У статті досліджується потенціал «м’якої сили» Російської Федерації як одного з впливових геополітичних сусідів України. Головну увагу зосереджено на використанні нею гнучких методів впливу в контексті українсько-російських відносин. Встановлено, що Росія активно використовує інструменти «м’якої сили» у зовнішній політиці щодо України, оскільки наша держава є зоною особливих інтересів РФ.

Ключові слова


м’яка сила; жорстка сила; зовнішня політика; українсько-російські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике / Джозеф Най. – М., 2006. – 208 с.

Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / Зб. Бзежинський. – М. : Междунар. отношения, 1998. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.ru/POLITOLOG/AMERICA/bzhezinskij.txt.

Кісінджер Г. Дипломатія / Г. Кісінджер. – М. : Ладомир, 1997. – 848 с.

Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Pespectives / Ed.by Inderjeet Parmar and Michael Cox. – N. Y. : Routledge, 2010. – 256 p.

Morgenthau Hans J. Politics among Nations: The Struggle of Power and peace / Hans J. Morgenthau. – N. Y. : Alfred A. Knopf, 1978. – P. 4–15.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М. : «Издательство АСТ», 2004. – 592 с.

Гребініченко О. Міжнародні рейтинги України як фактор впливу на національну безпеку держави : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. політ, наук: 21.01.01 «Основи національної безпеки держави (політичні науки)» / О. Ю. Гребініченко. – К, 2008. – 16 с.

Камінський Є. Є. Світ переможців і переможених. Міжнародні відносини і українська перспектива на початку ХХІ ст.: монографія / Є. Є. Камінський. – К. : Центр вільної преси, 2008. – 336 с.

Міжнародні відносини ХХ століття : [навч. посіб. для студ. вузів] / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук. – К.: Школяр, 1999. – 256 с. ; Міжнародні системи. Світова політика : [навч. посіб.] / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук. – К. : ФАДА, ЛТД, 2001. – 224 с.

Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право : [моногр.] / О. І. Шнирков, В. В. Копійка, В. І. Муравйов. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2006. – 268 с.

Луценко А. «М’яка сила» в сучасній геополітиці : [монографія] / А. Луценко, Г. Піскорська. – К., 2011. – 216 с.

Аналітика, експертиза, прогнозування / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков, М. А. Ожеван, О. В. Зернецька, І. А. Валевська; Ред.: Є. А. Макаренко. – К. : Наук-вид. центр «Наша культура і наука», 2003. – 614 с. ; Віртуальна дипломатія: підручник / Є. А. Макаренко, Н.О. Піпченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2010. – 301 с. ; Макаренко Є. А. Інновації як стратегія виходу з глобальної кризи: підходи і перспективи / Є.А.Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К., 2010. – Випуск 93. Частина І. – С. 26–34.

Міжнародні відносини та світова політика. 1945 – 1980. Дати. Події. Факти : [навч. посіб.] / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. – К. : Либідь, 2007. – 192 с. ; Міжнародні відносини та світова політика : [підручник] / В. А. Манжола, В. Ю. Крушинський, С. П. Галака, С. В. Андрущенко, М. М. Білоусов; Ред.: В. А Манжола; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 863 с. ; Міжнародні системи і глобальний розвиток : [підручник] / В. А. Манжола, О. А. Коппель, М. Г. Капітоненко, М. С. Каменецький, А. А. Суботін; Ред. : Л. В Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 606 с.

Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики ХХІ века / А. Дугин. – Санкт-Петербург: Амфора, 2007. – 384 с.

Панарин И. Информационная война и мир / И. Панарин, Л. Панарина. – М. : Олма-Пресс, 2003. – 384 с.

Гринев И. Международный имидж России. Роль культурных коммуникаций в процессе формирования образа государства / И. Гринев // Имиджелогия. – 2007. – М. : РИЦ АИМ, 2007.

Казанцев А. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования «мягкой силы» / А. Казанцев, В. Меркушев // Сайт Московского государственного института международных отношений МИД России // Полис. – 2008. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mgimo.ru/files/34174/34174.pdf.

Соловьев Э. Дефицит «мягкой силы» в российской политике на постсоветском пространстве / Э. Соловьев // Фонд исторической перспективы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.perspektivy.info/rus/desk/deficit_magkoj_sily_v_rossijskoj_politike_na_postsovetskom_prostranstve_2009-11-03.htm.

Филимонов Г. Актуальные вопросы формирования российского потенциала «мягкой силы» / Г. Филимонов // Официальный сайт Георгия Филимонова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.georgefilimonov.com/articles/topical-issues-of-formation-of-russias-soft-power-potential/.

Hill F. Moscow Discovers Soft Power / F. Hill // Brookings. Russia, Europe, Asia, Global Change. – 2006. – October. – P. 341–347.

Orttung R. W. Russia’s Use of PR as a Foreign Policy Tool / R. W. Orttung // Russian analytical digest. – 2010 – № 81. – 16 June. – P. 7–11.

Сприйняття Росії в Україні, Румунії та Республіці Молдова. – К. : Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2011. – 246 с.

Сидорук Т. «М’яка сила» Росії як противага європеїзаційному впливові ЄС в Україні. / Т. Сидорук // Сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Gileya/2011_SV/Gileyasp/ P2_doc.pdf.

Шинкарук К. Вплив Росії як «Значущого іншого» на формування зовнішньополітичної ідентичності України / К. Шинкарук // Сайт Національної бібліотеки ім. В. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2010_1/Shunkaryk.pdf; Шинкарук К. «М’яка сила Росії» / К. Шинкарук // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles/?pid=2729; Шинкарук К. Україна - Росія: сценарії розвитку відносин до 2020 року // Компас 2020. Україна у міжнародних відносинах. Цілі, інструменти, перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07748.pdf.

Nye Joseph S. Jr. Soft Power: The Means To Success In World Politics / Joseph S. Nye Jr. – N. Y. : PublicAffairs, 2004. – P. 6–15.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2001 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblduma.kurgan.ru/common/doc/projects/presidents_message/presidents_message_2001.zip.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2003 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblduma.kurgan.ru/common/doc/projects/presidents_message/presidents_message_2003.zip

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2007 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblduma.kurgan.ru/common/doc/projects/presidents_message/presidents_message_2007.zip

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2010 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblduma.kurgan.ru/common/doc/projects/presidents_message/presidents_message_2010.doc

D’Anieri P. J. Constructivist Theory and Ukrainian Foreign Policy / ed. by J. D. P. Moroney, Т. Kuzio, М. Molchanov // Ukrainian Foreign and Security Policy: Theoretical and Comparative Perspectives, London : Praeger. –2002. – P. 45.

Украина – Россия: пути преодоления кризиса в отношениях. Выступления участников Круглого стола // Національна безпека та оборона. – 2009. – № 4. – С. 53.

Аналітична інформація про результати діяльності Міністерства юстиції та його територіальних органів з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації у 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/29593.

Наклад російськомовних видань в Україні більший, ніж наклад україномовних // Газетний клуб. – 2011. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newspaperclub.org.ua/2010/04/naklad-rosijskomovnix-vidan-v-ukraїni-bilshij-nizh-naklad-ukraїnomovnix/.

Сидорук Т. «М’яка сила» Росії як противага європеїзаційному впливові ЄС в Україні. / Т. Сидорук // Сайт НБУ ім. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Gileya/2011_SV/Gileyasp/ P2_doc.pdf.

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/.

Белецкий М. Концепция Русского мира и Украина // Релігія в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/daycomment/6780-koncepciya-russkogo-mira-i-ukraina.html.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Сайт Совета безопасности Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.

Концепция внешней политики Российской Федерации // Сайт Президента России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kremlin.ru/acts/785.

Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011 - 2020 гг. // Сайт Министерства образования и науки Российской федерации [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.russia.edu.ru/news/discus/concept/3783/.

7 тысяч студентов из Украины учатся в российских вузах // Архив газеты «Дело» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://delo.ua/education/7-tysjach-studentov-iz-ukrainy-uchatsja-v-rossijskih-vuzah-164640/.

Там само.

Фоминых А. «Мягкая мощь» обменных программ / А. Фоминых // Электронная версия журнала «Международные процессы» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.intertrends.ru/sixteenth/008.htm.

Мовний баланс України // Портал української книжкової індустрії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=2386.

Общеобразовательные учебные заведения Украины на начало 2008/2009 учебного года. Статистический бюллетень. – К. : Государственный комитет статистики Украины, 2009. – С. 59.

Там само.

Гуманитарный аспект украинско-российских отношений // Національна безпека та оборона. – 2009. – № 4. – С. 31.

Там само.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Ратифіковано Законом N 13/98-ВР від 14.01.98 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_006.

Мовний склад населення України // Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/.

Сприйняття Росії в Україні, Румунії та Республіці Молдова. – К. : Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2011. – С. 31.

Митний союз, СОТ і ЗВТ з ЄС // Міжнародний центр перспективних досліджень в Україні. – 2010. – Липень. – № 10. – С. 10.

Там само.

На засіданні глав урядів СНД Україна підписала договір про підготовку створення ЗСТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newsru.ua/finance/19nov2010/sng.html.

Украина – Россия: пути преодоления кризиса в отношениях. Выступления участников Круглого стола // Національна безпека та оборона. – 2009. – № 4. – С. 58.